METODY GEOFIZYCZNE W ARCHEOLOGII POLSKIEJ

Zgłoszenia:

 

Zgłoszenia referatów i posterów na załączonych formularzach oraz abstraktów (streszczenia do 3 stron znormalizowanego maszynopisu, wraz literaturą, oraz do 2 ilustracji (czarno-białych) prosimy nadsyłać do 1 września 2018 r. Ich kwalifikacja nastąpi przez Komitet Naukowy

 

Opłata konferencyjna: 120 PLN (doktoranci, studenci: 50 PLN). Opłata konferencyjna gwarantuje otrzymanie książki abstraktów oraz udział w wieczornym przyjęciu.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: metody geofizyczne, imię i nazwisko uczestnika.

 

 

Przed konferencją prosimy także o przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego formularza uczestnictwa.

 

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, organizatorzy konferencji proszą, uczestników konferencji, o dostarczenie podpisanego oświadczenia o ochronie danych osobowych - oświadczenie o ochronie danych osobowych.

 

Zgłoszenia na konferencję oraz korespondencję dotyczącą konferencji prosimy nadsyłać na adres email: konferencja-mg@umk.pl

 

Osoby i instytucje zainteresowane możliwością prezentacji usług oraz sprzętu geofizycznego, geodezyjnego itp. prosimy o kontakt z organizatorami.

Konferencja w Toruniu